Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

R:no 163490 Yhdistyksen nimi on Suomen valokuvahistoriallinen yhdistys ja sen kotipaikka on Virtain kaupunki.


2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on koota Suomen valokuvataiteen ystävät, valokuvauksen historiasta, kuvauksesta ja kameroista kiinnostuneet henkilöt edistämään kaikkea valokuvauksen liittyvän kulttuurin säilyttämistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää vanhojen valokuvien, kameroiden, valokuvauslaitteiden ja –materiaalin taltioimista, harjoittaa museotoimintaa, järjestää näyttelyitä, messuja, koulutustilaisuuksia, suorittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää yhteyksiä ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin ja opintomatkoja jäsenilleen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia rahankeräyksiä ja myyntimessuja.


3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, säätiö osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yritys. Yksityinen jäsen on yhdistyksen varsinainen jäsen. Yhdistykset, säätiöt, osakeyhtiöt tai muut oikeustoimikelpoiset yritykset ovat yhdistyksen kannattajajäseniä. Lisäksi yhdistys voi nimittää ansioituneita jäseniään kunniajäseniksi, joilta ei peritä jäsenmaksua. Varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksut päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.


4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Erovuorossa on vuosittain yksi hallituksen jäsen, joka ensimmäisenä vuonna valitaan arpomalla.  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi hallituksen jäsen sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksikertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja kukin erikseen.


6§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.  Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.


7§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostitse tai kirjeitse tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla.


8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.


9§ Vuosikokous

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

  1. Kokouksen avaus. 
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
  8. Valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja tarvittaessa muut varsinaiset jäsenet.
  9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa tai muuten tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Lisäksi huolehditaan museokokoelmien säilymisestä museokokoelmina jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa, sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.


Nämä säännöt on käsitelty ja hyväksytty tässä muodossa Suomen Valokuvahistoriallisen yhdistyksen perustamiskokouksessa Heinolassa tammikuun 29 päivänä 1994. Muutokset kohdissa 2§ ja 10§ hyväksyttiin vuosikokouksessa 31.3.2012 Hämeenlinnassa. Muutokset kohdissa 1§, 3§ ja 4§ hyväksyttiin vuosikokouksessa Helsingissä 11. 4. 2015

Muutokset kohdassa 7§ hyväksyttiin vuosikokouksessa Helsingissä 2. 3. 2019.